Opening Hours: Weekdays 8.00-20.00

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanym dalej „RODO” informuję, że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez EMSIPHARMA Marzena Symonowicz jest właścicielka Marzena Symonowicz, adres: ul. Kasztelańska 15D, 97-300 Piotrków Trybunalski

2) z inspektorem ochrony danych w EMSIPHARMA Marzena Symonowicz można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@emsipharma.pl;

3) dane osobowe w EMSIPHARMA Marzena Symonowicz są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówień w sklepie internetowym EMSIPHARMA i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

4) dane osobowe przetwarzane przez EMSIPHARMA Marzena Symonowicz są przechowywane przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa, w zakresie realizowanych przez EMSIPHARMA Marzena Symonowicz zadań, na podstawie RODO;

5) osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6) w rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

7) przy przetwarzaniu danych osobowych w EMSIPHARMA Marzena Symonowicz nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, dane nie podlegają profilowaniu i nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą na rynku Polskim w obszarze sprzedaży suplementów diety.

Napisz Do Nas

Kontakt